مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GH

Ghana

مخفف کشور غنا
GH
ارسال نظر

ارسال نظر