مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GE

Georgia

مخفف کشور گرجستان
GE
ارسال نظر

ارسال نظر