مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GD

Grenada

مخفف کشور گرنادا
GD
ارسال نظر

ارسال نظر