مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GB

Great Britain

مخفف کشور بریتانیای کبیر
GB
ارسال نظر

ارسال نظر