مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GA

Gabon

مخفف کشور گابون
GA
ارسال نظر

ارسال نظر