مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FM

Micronesia

مخفف کشور میکرونزی
FM
ارسال نظر

ارسال نظر