مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FK

Falkland Islands

مخفف جزایر فالکلند
FK
ارسال نظر

ارسال نظر