مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EG

Egypt

مخفف کشور مصر
EG
ارسال نظر

ارسال نظر