مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DO

Dominican Republic

مخفف جمهوری دومینیکن
DO
ارسال نظر

ارسال نظر