مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CV

Cape Verde

مخفف کشور کیپ ورد
CV
ارسال نظر

ارسال نظر