مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CU

Cuba

مخفف کشور کوبا
CU
ارسال نظر

ارسال نظر