مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CS

Czechoslovakia

مخفف کشور چکسلواکی
CS
ارسال نظر

ارسال نظر