مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IHU

Imam Hosein University

دانشگاه امام حسین (ع)
IHU
ارسال نظر

ارسال نظر