مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BR

Brazil

مخفف کشور برزیل
BR
ارسال نظر

ارسال نظر