مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BO

Bolivia

مخفف کشور بولیوی
BO
ارسال نظر

ارسال نظر