مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BE

Belgium

مخفف کشور بلژیک
BE
ارسال نظر

ارسال نظر