مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BB

Barbados

مخفف کشور باربادوس
BB
ارسال نظر

ارسال نظر