مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AW

Aruba

مخفف کشور آروبا
AW
ارسال نظر

ارسال نظر