مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AU

Australia

مخفف کشور استرالیا
AU
ارسال نظر

ارسال نظر