مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AS

American Samoa

مخفف کشور ساموای امریکا
AS
ارسال نظر

ارسال نظر