مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AI

Anguilla

مخفف کشور آنگویلا
AI
ارسال نظر

ارسال نظر