مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AE

United Arab Emirates

مخفف کشور امارت متحده عرب
AE
ارسال نظر

ارسال نظر