مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UNOCHA

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور انسان دوستانه
UNOCHA
ارسال نظر

ارسال نظر