مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CHP

California Highway Patrol

بزرگراه گشت کالیفرنیا
CHP
ارسال نظر

ارسال نظر