مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UKHL

United Kingdom House of Lords

مجلس اعیان بریتانیا
UKHL
ارسال نظر

ارسال نظر