مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OUP

Oxford University Press

انتشارات دانشگاه آکسفورد (به اختصار OUP) بزرگترین انتشارات دانشگاهی جهان و متعلق به دانشگاه آکسفورد است.
OUP
ارسال نظر

ارسال نظر