مخفف کلمه CL


( Crew Leader ) رهبر گروه گیمر ( در بازی )
CL

بازگشت به صفحه قبل