مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PUG

Pick Up Group

اصطلاح Pug در بازی به معنی: گروه جمع کن
PUG
ارسال نظر

ارسال نظر