مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OOR

Out Of Range

OOR در بازی به معنی دور از دسترس ؛ خارج از محدوده
OOR
ارسال نظر

ارسال نظر