مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OOC

Out Of Character

در كلمه به معنی خارج از شخصيت می‌باشد. تمامی ارتباطات چت ها، پيام‌های خصوصي و ... كه بين گيمرها رد و بدل می شود را جزء اين ژانر می‌دانیم.
شما می‌توانيد با گذاشتن پرانتز دور پيام خود آن را به يك پيام OOC تبديل كنيد.
OOC
ارسال نظر

ارسال نظر