مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PWN

Own

PWN وقتی که بازیکنی را بزنیم و بخواهیم تحقیرش کنیم، از Own گرفته شده.
PWN
ارسال نظر

ارسال نظر