مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NK

Nice Kill

NK یا Nice Kill، موقعی که کشتن دشمن به شکل جالبی انجام می‌پذیرد.
NK
ارسال نظر

ارسال نظر