مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BG

Bad Game

BG، آخر بازی برای نشان دادن عدم رضایت از بازی گفته میشه
BG
ارسال نظر

ارسال نظر