مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FS

Flight Simulator

شبیه ساز هواپیما
FS
ارسال نظر

ارسال نظر