مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف XD

Disney XD (TV Station)

xD

Extreme Digital (flash memory card developed by FujiFilm and Olympus)

Dies Laughing

Extreme Duty (Springfield Armory line of handguns)

Christmas Day

Exercised

Execute Disable Bit (Intel)

XenDesktop (Citrix Systems, Inc.)

ex dividend

Mixed Doubles (sport)

Experience Design

Cross Direction

Extra Dimension

Executive Development

Without Dividend

Cross Dock (distribution)

Exothermic Dispersion

Exploratory Development

Xtreme Duelists (Yugioh Clan)