مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف USMC

United States Marine Corps

Uncle Sam's Misguided Children

U Suckers Missed Christmas

United Shoe Machinery Corporation

United States Manufacturing Corporation (Rutledge, TN)

United States Marine Commission (World War II era merchant control body)

Uterine Smooth Muscle Cell

US Monster Club (car club; France)