مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف UK

United Kingdom

Unknown

University of Kansas

Uttarakhand (Indian state)

Ukrainian (language)

University of Kentucky (also seen as UKY)

Univerzita Karlova

Univerzita Komenskeho (Comenius University Bratislava)

Urokinase

Universitätsklinik (German: university hospital)

University of Kerala (Kerala, India)

University of Khartoum (Sudan)

Universala Kongreso (Esperanto: World Congress)

Utgarde Keep (gaming; World of Warcraft dungeon)

Uttara Kannada (district of Karnataka, India)

Utilities Kingston

Unabkömmlich (German: Exempt from Military Service)

Universiteit de Kaapstad (University of Cape Town)