مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف TURP

Transurethral Resection of the Prostate (urology)

Transurethral Prostatectomy

Trans-Urethral Resection of the Prostate

Toxics Use Reduction Planner

Transports Urbains et Régionaux de Personnes (French: Urban and Regional Transport of People; education program)

Toxics Use Reduction Program (Massachusetts)