مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف TUI

Technical University of Iasi (Romania)

Teachers' Union of Ireland

Touristik Union International (German travel agency)

Travel University International (San Diego, CA)

Text-based User Interface

Technische Universität Ilmenau (Ilmenau Technical University, Germany)

Talkative User Interface

Time Urgency/Impatience (behavioral health)

Trans-Uranium Institute

Telephone Users Interface (Sprint)

TITAN Users Interface (Telabs)

Technology Unlimited, Inc. (Seattle, WA)