مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف SUB

Subject

Student Union Building

Substitute

Subwoofer (bass frequency speaker)

Submarine

Submissive

Subscriber

Subtract

Subroutine

Subcontractor

Subservient

Stockholms Universitetsbibliotek (Swedish: Stockholm University Library)

Student Union Boulevard (Canada)

Shim under Bucket

Single Use Bioreactor (Thermo Scientific Hyclone)

Springfield Utility Board (Oregon)

SuB

Sinn und Bedeutung (conference)

Subject Marker

Supplementary Unemployment Benefits

Sports Utility Bike

Surabaya, Indonesia - Juanda Airport (Airport Code)

Sit-Up Berth