مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف RKO

Radio Keith Orpheum (movie studio)

Randy Keith Orton (wrestling)

Runyon Kersteen Ouellette (accounting firm; Maine)

Radio King Orchestra (Montgomery Village, MD)

Relativistic Klystron Oscillator

Rural King Ohio (farm supply store)

Russell K Osgood (Grinnell College)

Randys Knock Out (wrestling)