مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف QM

Quality Management

Quality Management (Pentagon Renovation Project)

Quantum Mechanics

Quarter Master (Boy Scouts of America)

Quality Manager

Quadratmeter (German: square meter)

Quality Manual

Quomodo (In What Manner, How)

Queensland Museum (Australia)

Quality Matters (online course certification)

Quartermaster (US Army branch)

Quartermaster (USN Rating)

Qualified Mortgage

Quotation Mark

Queue Management

Quick Mode

Quarter Midget (racing vehicle for children)

Question Mark (computer program)

Qualification Motor (US NASA)

Qualification Model

Quantitative Macroeconomics

Air Malawi (IATA airline code)

Quota Manager

Quantum Magnetics

Quadrature Modulation

Quickmind (web based education intervention tool)

Quinn-Martin Productions

Quantum Modeling

British Long Range Radio Aid to Navigation (US Navy)

Query Mediator

Quantitative Materiel Development Objective