مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف PICU

Pediatric Intensive Care Unit

Psychiatric Intensive Care Unit

Postoperative Intensive Care Unit (hospitals)

Priority Interrupt Control Unit

Project Implementation and Coordination Unit (various locations)

Programmable Interface Control Unit (FMS-800 component)