مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف MRP

Mariposa (Amtrak station code; Mariposa, CA)

Material Requirement Planning

Manufacturing Resource(s) Planning

Multidrug Resistance Protein

Maximum Retail Price

Multidrug Resistance Associated Protein

Master of Regional Planning

Molotov-Ribbentrop Pact (Baltic states)

Monitoring and Reporting Program (various organizations)

Mineral Resources Program (USGS)

Mighty River Power (New Zealand)

Machine-Readable Passport

Michigan Republican Party

Meal Replacement Powder (sports nutrition)

Manufacturing Requirements Planning

Mississippi River Plume

Maturity Risk Premium

Mandela Rhodes Place (hotel; South Africa)

Match Review Panel (sports)

Motility Related Protein (biology)

Major Research Paper (various universities)

Middle Relief Pitcher (baseball)

Mutual Recognition Procedure (new drug registration)

Materials Resource Planning

Medical Radiation Physics (Milford, OH)

More Restrictive Placement (education; Milwaukee, WI)

Mammal Research Program (various organizations)

Munitions Response Program (US DoD)

Matrimonial Real Property (assets)

Militarized Reconfigurable Processor

Marketing and Regulatory Programs (USDA)

Most Responsible Physician (healthcare)

Murder.Rape.Pillage (gaming clan)

Mixed Rigid Plastic (recyclable)

Matila Röhr Productions (Finland)

Mouvement Républicain Populaire (political party in post-WW2 France)

Manufacturer's Recommended Price

Medical Removal Protection

Municipal Regional Stormwater NPDES (National Pollutant Discharge Elimination System) Permit

Mid-Range Plan

Movement-Related Potential (brain function recordings)

Mercury Reduction Plan (Michigan)

Motorized Rifle Platoon (Army Opposing Forces Enemy Force Unit)

Most Reliable Path

Market Representation Partner

Market Reference Point (business/marketing)

Mobile Repair Party

Munkavállalói Résztulajdonosi Program (Hungarian: Employee Share Ownership Program)

Multiservice Route Processor (Cisco)

Migration Inhibitory-factor Related Protein

Monolithic Rail Platform

Manpower Requirements Package

Mandatory Replacement Part (US DoD)

MDR (Multiple Drug Resistance) Related Protein (biology)

Mesh Representation (mechanical engineering)

Minimal Repair Program (US FEMA)

Material Request Plan (building)

Minimum Release Price

Municipal Regional Permit (California)

Michiana Raceway Park (North Liberty, IN)

Money Resource Planning

Master's Research Paper (various universities)

Mañana Resultará Peor (Spanish: Tomorrow it Will Be Worse)

Multiple Registration Protocol

Markov Renewal Process

Manpower Requirement Program

Melun-Rétro-Passion (French automotive parts supplier)

Mouth Reference Point (ITU-T)

My Romantic Partner

Ministria e Rendit Publik (Albanian: Ministry of Public Order)

Machine Reading Program (Defense Advanced Research Projects Agency; US DoD)

Materials Requirements Planner

Motion to Revoke Probation

Materiel Return Program

Maintenance Real Property

Machine Repair Problem

Minimum Redundancy Prefix (coding scheme)

Medical Retention Process

Medium Redundancy Protocol

Mercury Record Productions

Mobile Routing Protocol

Mobilization Readiness Priority

Material Requirements for Planning

Master Reference Plane

Music Role Play (game)

Multi-Roller Press (sludge dryer)

Military Rated Power

Medical Radioisotope Program

Materiel Release Plan

Manager for Registration and Practice

Maintenance Recovery Period

Minimum Reaction Posture

Modular Repeatable Process

Mission Requirements Package

Multi-Cell Received Power

Mission Readiness Panel (US Navy)

Maintenance Repair Procedure/Part