مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف MPU

Medizinisch Psychologische Untersuchung (German: Medical Psychological Examination)

Must Pick Up

Memory Protection Unit (ARM processor core)

Microprocessor Unit

Micro-Processing Unit

MIDI Processing Unit (Roland)

Médecine Préventive Universitaire (French: University Preventive Medicine; various universities)

Minimum Publishable Unit (academic publishing)

Multi Purpose Unit

Mid Page Unit (online advertising format)

Mpu

Mycoplasma Pulmonis

Message Plus Unit (online advertising)

Mobile Power Unit

Mediterranean Phytopathological Union (plant pathology)

Metal Pop-Up

Multi Processor Unit (Army Airborne Command and Control System hardware)

Mobile Production Unit

Main Power Unit

Message Processing Unit

Magnetic Pickup Unit (used to sense engine or motor speeds)

Medium PRF Upgrade (SPS-49 radar)

Male Parental Unit (father)

Motor Protection Unit

Merchandise Pickup

Multiple Port Unit

Mobility Processing Unit

MCS Packet Upgrade

Mission Processing Unit

Mixing and Pumping Unit

Manpack Unit