مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف MOMA

MoMA

Museum Of Modern Art (New York City, NY, USA)

Message-Oriented Middleware Association

MoMA

Ministry of Minority Affairs (India)

MoMA

Moms on a Mission for Autism (Marion, SC)

My Own Modular Architecture (Intel)

Michigan Open Meetings Act