مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف INES

International Nuclear Event Scale

Institut National de l'Energie Solaire (French: National Institute of Solar Energy)

International Network of Engineers and Scientists

Indicators of Education Systems (study; Organization for Economic Co-operation and Development)

International Indicators of Education Systems

Innovative Nuclear Energy System

Improved Network Encryption Systems

IUE (International Ultraviolet Explorer) Newly Extracted Spectra (astrophysics)