مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف IHF

International Handball Federation

International Helsinki Federation

Irish Hospice Foundation (Dublin, Ireland)

Integration Host Factor (DNA associated protein)

Indian Hockey Federation (New Delhi, India)

International Hospital Federation

International Hockey Federation

International Historic Films (Chicago, IL)

Institute of High Fidelity

Icon Health and Fitness (various locations)

In His Fullness

Israel Humanitarian Foundation

International Health Foundation

Ingénieurs Hospitaliers de France (French: Hospital Engineers of France)

Industrial Health Foundation

Integrated Hands Free (telephones)

Improved High Frequency

Inhibit Halt Flip-Flop

Inventory History File

Incomplete Hankel Function

Integrated Hazard Function

Inverse Hyperbolic Function

Israel Histradut Foundation

Impaired Hepatic Function