مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف EXP

Expected

Export

Expert

Experiment

Exposure

Expansion

Expiration

Expense

Experience (mathematics)

Explosive

Experience Points (role playing games)

Expire

Exponential

Exponent

Expressway

Expansion Pack (games)

Explosion Proof

Expendable

Expectation Value

Execution Points (gaming)

Express Purchase

Explorers Program Office (US NASA)

Explorer Mission

Executive Platinum (American Airlines frequent flyer program)

Equal Erasure Protection