مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف EEG

Electroencephalogram

Erneubare Energien Gesetz (Renewable Energy Sources Act, Germany)

Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (Swedish: European Economic Community)

Emperor Entertainment Group (Hong Kong)

Emirates Environmental Group (est. 1991; Dubai, United Arab Emirates)

Environmental Evaluation Group

Eastern European Group (UN)

Exercise Evaluation Guide (US FEMA)

Elektra Entertainment Group (record label)

Enterprise Encryption Gateway (wireless LAN segmentation and security device)

Emusa Energy Group (Mexico)

Electronics Engineering Group

Electroencephalograph/y

European Elephant Group (Stockholm, Sweden)

Early Error Gate

Exercise Evaluation Group

Extra Evil Grin